Formulieren

Vanaf 5-jarige leeftijd zijn de leerlingen leerplichtig. De vrije dagen en vakanties zijn al voor het hele schooljaar vastgesteld. Voor wat betreft de schoolverzuimregeling verwijzen wij naar de regeling zoals deze wordt vastgesteld door de gemeente Moerdijk in samenwerking met de provincie.

Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn ook te verkrijgen op school bij de directie.

Formulier aanvraag bijzonder verlof-Kompas

Informatie Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant:

De schooltijd van de meeste kinderen en jongeren verloopt zonder grote problemen. Maar soms is extra ondersteuning nodig.

Bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) zijn diverse leerplichtambtenaren in dienst. Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaren tikken niet alleen overtreders van de leerplicht op de vingers, maar hebben ook een maatschappelijke zorgtaak. Ze zoeken oplossingen voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar brengen. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties die zich bekommeren over het welzijn van de jeugd.

Wilt u meer weten over de Leerplichtwet raadpleeg dan

Regionaal Leerplicht West-Brabant of bel met de leerplichtambtenaar verbonden aan onze school mw. J. Schreuders 076-5298117.

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?